Project omschrijving

Bodemenergie kan worden gebruikt voor verschillende soorten gebouwen. Naast woningen en bedrijven maken bijvoorbeeld ook veel zorginstellingen gebruik van bodemenergiesystemen. Tijdens het najaar van 2018 is woonzorgcentrum Duinrand in Katwijk opgeleverd. Het oude gebouw, waarin het zorgcentrum is gehuisvest, is vervangen door een nieuw zorgpand.

Voor de energievoorziening is gekozen voor een bodemenergiesysteem uitgevoerd als zijnde een monovalent systeem in combinatie met en warmtepomp. Dit betekent dat dat er geen additionele verwarmingsvoorziening is opgenomen zoals een gasketel. Voor de tapwatervoorziening is gekozen voor hoge temperatuur verwarming geleverd door de condensor van de warmtepomp in serie geschakeld met de verdamper van de hoge temperatuur warmtepomp. Dit heeft wel als gevolg dat er een onbalans in de bodem ontstaat doordat meer warmte wordt onttrokken dan koude. Daarom is gekozen om de bronnen te kunnen regenereren met behulp van een Triple Solar warmtedak. De warmte die vanuit dit systeem wordt opgewekt wordt in de zomer opgeslagen in de warme bron. In het tussenseizoen levert het dak rechtstreeks aan de verdamper van de warmtepompen om het gebouw te kunnen verwarmen. Hiervoor zijn onderstaande uitgangspunten gebruikt:

Aantal bronnen 2 stuks
Diepte boringen 110 meter
Max benodigd debiet 40 m³/uur
Gem. te verpompen waterhoeveelheid 51.000 m³/jaar
Vermogen winter 212 kW
Vermogen zomer 184 kW
Geladen koude in bodem 244 MWh
Geladen warmte in bodem 157 MWh

 

Voor dit project was reeds door een andere partij de vergunning al aangevraagd. Vervolgens heeft VHGM het ontwerp mogen maken. Dit begint met het uitwerken van het ontwerpdocument scope 1a volgens de BRL11000. Dit ontwerpdocument overlapt verschillende onderwerpen met de effectenstudie, welke wordt gebruikt voor het aanvragen van de vergunning, en kan daarom worden gezien als een extra controle op de vergunning. Dit bleek voor het project Duinrand zeer nuttig waardoor nog enkele aanpassingen zijn doorgevoerd binnen de marges van de vergunning. Naast het ontwerp hebben we, namens de opdrachtgever, het werk van de aannemer van de ondergrondse- en bovengrondse installatie op enkele kritieke punten gecontroleerd. Hierbij valt te denken aan: werkplan booraannemer, filterstelling boringen, bronkeuring op zand- en slibhoudendheid, controleren ontwerptekeningen en opname ondergronds en bovengronds bodemenergiesysteem. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteitsdoelstellingen van het project worden gehaald en ontzorgt natuurlijk de opdrachtgever.