ONZE MISSIE

De beschikbaarheid van de bodem en grondwater is, net als overige grondstoffen, niet oneindig en dus is dit een schaars goed. Bij systemen die hiervan gebruik maken, achten wij het van groot belang dat de gevolgen met zorg afgewogen worden. Het gebruik van de bodem en grondwater moet dan ook gerechtvaardigd zijn tegenover mens en milieu, zowel in het heden als voor toekomstige generaties. Door het gebruik van innovatieve technieken, een pragmatische en slagvaardige aanpak en een hoog kwaliteitsniveau streeft VHGM ernaar om met haar kennis over de bodem de samenleving in staat te stellen de bodem duurzaam te gebruiken. Om ongewenste effecten van de klimaatsverandering tegen te gaan is een radicale verandering nodig in denkwijze en mentaliteit. Onze missie is deel uit te maken van deze verandering en het behoudt van een prettig leefklimaat.