TECHNIEKEN

Bemalen is het onttrekken van grondwater om het grondwater- of oppervlaktewaterpeil te beheersen. Tijdelijke grondwateronttrekkingen of Bemalingen worden onder andere gebruikt voor het in den droge uitvoeren van bouwactiviteiten en ontgravingen. Maar het beheersen van grondwater kan ook voor andere doeleinden worden toegepast, zoals het saneren van bodemverontreinigingen of het tegengaan van wateroverlast.

Risico’s

Het verlagen van de grondwaterstand tot een onnatuurlijk gewenst peil, resulteert ook in grondwaterstandverlagingen in de omgeving die invloed kunnen hebben tot honderden meters van de bemaling. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals maaivelddaling wat kan leiden tot schade aan gebouwen en infrastructurele constructies. Tevens kan een bemaling die niet goed functioneert leiden tot wateroverlast bij de bouwactiviteiten.

Bemalingen

Bemalen kan met verschillende methoden gebeuren en met verschillende soorten systemen, zoals: