WET- & REGELGEVING

Aan een bemaling kunnen veel risico’s gebonden zijn. Daarom kunnen bij een tijdelijke bemaling verschillende wet- en regelgevingen van toepassing zijn. Zo moeten de meeste bronsystemen worden gemeld bij de daarvoor bevoegde instantie of moet er een vergunning worden aangevraagd. De meest voorkomende wet- en regelgevingen zijn voor u op een rijtje gezet:

 1. Waterwet: regels voor beheer van oppervlakte- en grondwater
 2. Keur (Grondwaterverordening Waterschap of Provincie): verordening met specifieke regels voor o.a. bemalingen
 3. BLBI (Besluit lozen buiten inrichtingen): algemene regels voor kwalitatieve eisen van lozingen niet vanuit een inrichting
 4. BARIM: algemene regels voor kwalitatieve eisen lozingen vanuit een inrichting ofwel Activiteitenbesluit
 5. WBB (Wet Bodem Bescherming): regelgeving die van toepassing is indien grondwaterverontreinigingen worden beïnvloed
 6. MER (Milieu Effect Rapportage): Onderzoek naar effecten op het milieu

Door de nauwe contacten die wij dagelijks hebben met provincies, waterschappen en gemeentes en de circa 50 vergunningen die wij per jaar aanvragen zijn wij een ervaren partij in het aanvragen van de verschillende vergunningen. VHGM biedt de mogelijkheid dit voor u te coördineren in het belang van een goed werkende onttrekking.

BRL12000 Tijdelijke bemalingenDe BRL12000 is (nog) niet wettelijk verplicht maar is wel door veel organisaties gewenst. VHGM heeft besloten zich te laten certificeren voor de BRL 12000 protocol 12010 voorbereiden melding en of vergunning. Wij voeren dan ook al onze projecten uit volgens deze protocollen om kwaliteit te garanderen.

Benodigde gegevens die worden geëist vanuit de bevoegde instanties bij grondwateronttrekkingen:

 • Bodemprofiel
 • Grondwaterstanden/stijghoogten
 • Locatie-inrichting

Effecten van grondwateronttrekkingen

Hierbij dient rekening gehouden te worden met de onderstaande mogelijke effecten en dienen deze beschreven te worden:

 • Opbarstrisico’s
  Bij ontgravingen in een gebied met een bodemopbouw en hydrologische situatie waarbij opbarsten voor kan komen
 • Hydrologische invloed
  Er dient per bodemlaag aangegeven te worden wat de maximale verlaging van de grondwaterstand/stijghoogte betreft en tot welke afstand het 5 cm-invloedsgebied maximaal reikt.
 • Zettingen/maaivelddaling
  Door middel van een zettingsberekening dient de maximale maaivelddaling aangegeven te worden alsook het maximale zettingsverhang
 • Bebouwing en infrastructuur
  Op basis van de maximale grondwaterstands- en stijhoogteverlagingen en zettingen dient een analyse te worden opgesteld voor eventuele kans op schade aan bebouwing en infrastructuur door toedoen van de onttrekking.
 • Kwel/inzijging
  In hoeverre verandert de verticale stromingsrichting door toedoen van de onttrekking. Dit is ook in belang van de grondwaterkwaliteit.
 • De invloed op overige grondwateronttrekkingen en –infiltraties
  Er dient beschreven en onderbouwen te worden wat het effect is van de onttrekking op overige grondwateronttrekkingen en infiltraties binnen het 5 cm-invloedsgebied van de onttrekking.
 • Bodemverontreinigingen
  Er dient te worden aangegeven wat de mogelijkheid is in hoeverre bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen door de onttrekking kunnen worden verplaatst.
 • Archeologie en aardkundige waarden
  Wat is de kans op schade aan archeologisch waardevolle objecten en aardkundige waarden door toedoen van de onttrekking.
 • Landbouw, natuur en waardevolle groenvoorziening
  Wat zijn de effecten op basis van de maximale grondwaterstandsverlagingen voor landbouw, natuur en waardevolle groenvoorzieningen. Tevens dient er een beschrijving van maatregelen of voorzieningen te worden aangeleverd om (mogelijk) negatieve gevolgen van (de) onttrekking(en) te voorkomen of beperken.

Per provincie, waterschap of gemeente worden voor vergunningen verschillende kosten in rekening gebracht. Bij veel provincies worden ook kosten in rekening gebracht voor het onttrekken van grondwater uit de bodem. Hoeveel u betaalt wordt bepaald door het totale aantal kubieke meters vermenigvuldigd met het geldende tarief. VHGM is voorstander van kostenbesparing op dit vlak en neemt graag met u alle mogelijkheden door.