ONDERZOEK & HAALBAARHEID

Onderzoek                                                                              

Wij verzorgen verschillende soorten onderzoeken waarvan de meeste betrekking hebben op bodemenergie. Indien u van plan bent een bodemenergiesysteem toe te passen dan is het belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn op de gewenste locatie. In een vooronderzoek kunnen wij u vertellen wat de juridische eisen zijn en wat de geschiktheid van de bodem is. In combinatie met de gebouwvraag kan hieruit worden geconcludeerd of bodemenergie voor uw gebouw een geschikte oplossing biedt.

Als er onvoldoende gegevens van de bodem en/of het grondwater zijn dan dient informatie verkregen te worden door uitvoering van veldonderzoek of een proefboring. Bij toepassing van een proefboring kunnen zandlagen en scheidende lagen onderzocht worden en kunnen direct de doorlatendheid en capaciteit worden bepaald. Als de beoogde bronnen op korte afstand komen te staan van de proefboring kan met een grote mate van zekerheid aangegeven worden of een project haalbaar is. Dit geldt ook voor grondwateranalyses. Met deze gegevens kan een ontwerp op maat gemaakt worden. Dit levert uiteindelijk lagere kosten en risico’s op.

Bodemwarmtewisselaar: van vooronderzoek tot ontwerp

Bodemenergiesystemen zijn een goed voorbeeld van duurzame verwarming en koeling. Er worden twee concepten gebruikt om de warmte en koude uit de bodem te onttrekken en op te slaan, namelijk: open en gesloten bodemenergiesystemen.

Voor het verwarmen en koelen van woningbouw of kleinere utiliteitbouw zijn gesloten bodemenergiesysteem zeer geschikt. Een gesloten systeem bestaat uit één of meerdere bodemwarmtewisselaars die verticaal in de bodem worden geplaatst. Door de bodemwarmtewisselaar loopt een mengsel van water en (monopropyleen)glycol dat warmte en koude kan opnemen en afstaan aan de bodem. Deze warmte of koude in de bodem kan vervolgens gebruikt worden voor het verwarmen en koelen van een gebouw.

Voordat een gesloten bodemwarmtewisselaar geplaatst kan worden, moeten er een aantal stappen worden doorlopen. Aangezien er in Nederland verschillende beleidsregels gelden die knelpunten kunnen vormen voor het realiseren en gebruiken van een warmtewisselaar voeren wij eerst een Eerste Scan, Vooronderzoek of Haalbaarheidsstudie uit. Wij zoeken bijvoorbeeld uit of de locatie in een Natuurgebied, waterwingebied of boringsvrije zone ligt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan mogelijke verontreinigingen, aardkundige waarden en archeologische verwachtingen.

Omdat een gesloten systeem gebruik maakt van temperatuurverschillen in de bodem, bestaat er een kans op interferentie met andere reeds bestaande systemen. Hier dient rekening mee gehouden te worden in het ontwerp van de beoogde bodemlussen. Wanneer er andere systemen in de buurt van de locatie liggen, moet er ook gelet worden op de snelheid van de grondwaterstroming om vast te stellen of gebruik gemaakt kan worden van nomogrammen. Omdat deze methode veel tijd vergt, heeft VHGM een rekentool ontwikkeld waarmee interferentie snel kan worden vastgesteld. Wanneer het aantal nabijgelegen systemen veel groter is en de mate van interferentie met de nomogrammen niet bepaald kan worden, dan dient een modelberekening uitgevoerd te worden. Dit is in de afbeelding te zien. Met deze berekening kan de thermische invloed tussen de warmtewisselaars en tussen omliggende systemen, zowel open als gesloten, worden bepaald.

Door onze rekentools kunnen wij het onderzoeks- en ontwerptraject op een voordelige wijze in de markt zetten om daarmee onze klanten te helpen met verduurzamen.

Haalbaarheid

Voor het verduurzamen van uw project zit u met veel vragen, zoals: wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de kosten en wat levert het op. In dit traject denkt VHGM graag met u mee om te kijken wat de haalbaarheid is voor het energiezuinig maken van uw gebouw. Neem voor meer informatie contact met ons op!