ONTWERP & VERGUNNINGEN

Bij het ontwerp van bodemenergiesystemen worden de richtlijnen aangehouden die vermeld staan in de BRL 11000 protocol 11001 en de praktische zaken die geregeld moeten worden om realisatie van het systeem mogelijk te maken.

Bij het ontwerp van de energiecentrale geldt hetzelfde. Meestal is binnen het project een klimaatadviseur of installateur betrokken die dit onderdeel verzorgd. VHGM is middels een Erkenning bij Bodem+ gerechtigd het ontwerp in het kader van de BRL 6000-21 te verzorgen, en heeft dit al bij een aantal projecten gedaan.

Met de richtlijnen van de BRL’s wordt het ontwerp gemaakt, worden toetsingskaders doorlopen en risico’s in kaart gebracht.

Ontwerp

Basisontwerp
In een basisontwerprapport worden de energetische en de geohydrologische uitgangspunten voor het ontwerp en de brondimensionering beschreven, overeenkomstig scope 1a van de BRL11000. Met deze informatie ligt het basisontwerp vast en kan de effectenstudie voor de vergunning Waterwet gemaakt worden.

Voorontwerp
Voor een succesvolle Realisatie van een bodemenergiesysteem moeten bepaalde zaken afgestemd worden met de opdrachtgever en andere betrokken partijen. Voorbeelden zijn onder andere; omvang technische ruimte, met welke ampèrage de voeding moet worden afgezekerd, of boven- of ondergrondse putbehuizingen worden toegepast, de planning en de inpassing van het wko-systeem in het gebouw en openbare ruimtes.

In dat geval biedt een basisontwerp te weinig informatie en dient een Voorontwerp gemaakt te worden waarin bovenstaande beslispunten opgenomen kunnen worden. Na beoordeling en eventuele wijziging van keuzes kan dit ontwerp definitief gemaakt worden (DO).

Bestek
Nadat de uitgangspunten in het definitief ontwerp zijn vastgelegd kan een bestek worden gemaakt.

Een bestek is een juridisch document waarin duidelijk administratieve en energetische eisen beschreven worden waaraan het bodemenergiesysteem moet voldoen. Dit geeft de opdrachtgever de zekerheid dat de installatie conform eisen wordt gemaakt en vermindert de risico’s aanzienlijk.

VHGM werkt met een eigen opzet van een bestek waar de afgelopen jaren veel succes mee is bereikt. Bij deze opzet worden duidelijke eisen gesteld, maar wordt voldoende vrijheid gelaten voor de aannemers om een eigen inbreng te hebben bij de uitvoering van de werkzaamheden en de leverancierskeuze. Ervaring leert dat dit zorgt voor een scherpe prijsstelling en duidelijke toetsbare prestaties, waar de installatie aan moet voldoen. Bijkomend voordeel is dat er vrijwel geen meerwerk geclaimd wordt en goedwerkende systemen opgeleverd worden.

Vergunningen

Voor de realisatie van grondwatersystemen dienen vergunningen te worden aangevraagd. VHGM kan alle benodigde vergunningen verzorgen en heeft de afgelopen 15jaar veel ervaring opgebouwd met de wijze waarop deze vergunningen het beste verkregen kunnen worden.

Door de nauwe contacten die wij dagelijks hebben met provincies, waterschappen en gemeentes en de circa 50 vergunningen die wij per jaar aanvragen zijn wij een ervaren partij in het aanvragen van de verschillende vergunningen. Benodigde vergunningen kunnen zijn:

• Vergunning Waterwet
• Masterplannen bodemenergie
• Lozing grondwater
• Omgevingsvergunning
• Boren in openbare grond
• Ontheffingen
• Opbreekvergunningen
• Instemmingsbesluiten
• Enz.

Vergunning Waterwet met Effectenstudie
De effectenstudie vormt de onderbouwing voor de vergunning Waterwet die vaak bij grondwatersystemen van boven de 10 m³/uur verplicht wordt gesteld door de provincies. In de effectenstudie worden de effecten beschreven die het grondwatersysteem heeft op de bodem en op de omgeving. Hierin worden onder ander de hydrologische, hydrothermische en grondmechanische effecten beschreven.

Voor open bodemenergiesystemen tot 50 m³/uur en 250.000 m³/jaar en dieper dan 20 m –mv geldt in principe dat er een verkorte effectenstudie kan worden gebruikt. Dit is ook afhankelijk van de project specifieke situatie en mogelijke eisen van de provincie.

Bij een systeemopzet die afwijkt van de bovengenoemde punten zal een uitgebreide effectenstudie moeten worden gemaakt ter onderbouwing van de vergunningaanvraag.

Wij kunnen voor u in eigen beheer alle benodigde werkzaamheden uitvoeren.

Lozing vrijkomend grondwater
Tijdens de aanleg van de bronnen moeten deze schoongepompt en ontwikkeld worden. Hierbij komt grondwater vrij. Ook voor het onderhoud, na realisatie, moeten de bronnen elk jaar gespuid worden. Ook dit water moet bij voorkeur geloosd worden.

Uit ervaring is gebleken dat per provincie, gemeente en per waterschap verschillende standpunten worden ingenomen voor het lozen van dit grondwater op oppervlaktewater en/of de riolering. Indien dit niet mogelijk is zullen wij alternatieve technieken beschrijven zodat het schoonpompen en ontwikkelen van de bronnen bij aanleg en het spuien na realisatie (voor regulier onderhoud) mogelijk zal zijn.