Realisatie

Om te komen tot een succesvol bodemenergiesysteem zijn de volgende zaken tijdens de realisatiefase belangrijk:

• Keuze maken voor een booraannemer (op basis van een offerte vergelijkingsoverzicht)
• Kwaliteitsborging en projectmanagement
• Bewaking en uitvoering van provinciale voorschriften
• Registratie van kabels en leidingen in openbare gebieden (WION)
• Het opstellen van een onderhoud- en beheerplan

Prijsvorming
Als opdrachtgever bent u erbij gebaat dat de gekozen booraannemer het bodemenergiesysteem realiseert conform het onderliggende ontwerp en dat onvoorziene zaken, die vaak leiden tot meerwerk, worden beperkt tot een minimum. Om dit te voorkomen kan VHGM u ondersteunen tijdens de prijsvorming.

Kwaliteitsborging en projectmanagement
Om te komen tot een kwalitatief goed werkend bodemenergiesysteem is het belangrijk dat de kwaliteit tijdens de realisatie wordt gewaarborgd. De kwaliteitsborging gebeurt op verschillende vlakken:

Op projectlocatie

o Boorbegeleiding (inclusief bepalen filterstelling)
o Bronkeuring (MFI, zandhoudendheid en capaciteit)
o Controle aanleg (leidingtracé, bronnen en werktuigbouwkundige constructie)
o Opname (visuele controle, testen bedrijfssituatie en beveiligingen, enz.)
o Oplevering compleet bodemenergiesysteem op basis van een restpuntenlijst

• Op kantoor

o Controleren van diverse ontwerpdocumenten conform ontwerp en de BRL 11000
o Controle revisiebescheiden
o Registreren van kabels en leidingen bij het Kadaster

Een steeds belangrijker onderdeel tijdens de realisatie is projectmanagement. Hierbij coördineert VHGM de werkzaamheden van de (boor)aannemer, zorgen wij ervoor dat ontwerpdocumenten op tijd worden aangeleverd, dat de verschillende overheden op tijd worden voorzien van informatie en coördineren wij de afstemming met de overige aannemers op de projectlocatie. Op basis van expertise en jarenlange ervaring kunnen wij tijdens de realisatie sturen op energetische, technische en financiële resultaten.

Registratie kabels en leidingen
Indien er sprake is van kabel- en leidingtracés in openbaar gebied, dan kan VHGM die voor u als netbeheerder registreren bij het Kadaster en vervolgens voor u beheren. Het beheer bestaat onder andere uit afhandelen van graafmeldingen, het uitzetten van mogelijke vervolgacties en het actueel houden van de kabel- en leidingtekening.

Met onze praktische insteek is VHGM uw partner bij uitstek voor het verzorgen van de hierboven genoemde werkzaamheden. Onze praktische insteek wordt in de markt als zeer prettig ervaren en resulteert in een optimale samenwerking met de aannemers, met als eindproduct een goed werkend bodemenergiesysteem.