GESLOTEN BODEMENERGIE

Bij een gesloten systeem wordt gebruik gemaakt van bodemwarmtewisselaars. Door de bodemwarmtewisselaars wordt een mengsel van water en/of glycol gepompt. Tijdens dit verpompen  worden temperaturen uitgewisseld met de omliggende bodem en het grondwater. Met behulp van een warmtepomp wordt de temperatuur verhoogd, zodat de woning/het gebouw verwarmd kan worden. Met deze systemen kan ook gekoeld worden.

Een gesloten bodemenergiesysteem wordt vaak toegepast bij individuele woningen of bij grote Projecten waar de bodemopbouw niet geschikt is voor toepassing van een open bodemenergiesysteem. Een gesloten systeem kan bestaan

  • Verticale bodemwarmtewisselaars
  • Horizontale bodemwarmtewisselaars
  • Korven

Verticale bodemwarmtewisselaars

Verticale bodemwarmtewisselaars (VBWW’s) worden verreweg het meeste toegepast. VBWW’s zijn collectoren die in de bodem worden aangebracht door middel van een boring. De lussen kunnen bestaan uit een enkele U-lus, een dubbele U-lus of een concentrische lus. Een enkele U-lus wordt het vaakst toegepast.

Horizontale bodemwarmtewisselaars

Bij toepassing van horizontale BWW wordt een grote lengte leiding in een ontgraving gelegd. Er is voor een dergelijk systeem een bijzonder groot oppervlak nodig. Verder spelen hier dezelfde beperkingen en nadelen als bij de korven. Ook hier is het bodemvolume, dat kan worden geactiveerd, beperkt.

Doordat horizontale wisselaars meestal boven het grondwaterniveau worden aangelegd moet rekening gehouden worden met de beperkte warmtecapaciteit van droge grond.

Korven

Bij het plaatsen van korven wordt een ontgraving gedaan waarin leidingen worden aangebracht die gewikkeld zijn in de vorm van een korf. De hoeveelheid energie die een warmtekorf kan leveren is echter beperkt, doordat er slechts een beperkt bodemvolume wordt geactiveerd door de korf. Bij langdurig onttrekken van veel warmte zal de bodem de energie niet kunnen leveren en zal de bodem bevriezen.