REGENERATIESYSTEEM

Afhankelijk van het type gebouw kan er sprake zijn van een verschil in warmte- en koudevraag. Bij koppeling aan een bodemenergiesysteem kan het voor komen dat er bijvoorbeeld meer warmte geleverd moet worden dan koude. Hierdoor ontstaat dan een overschot aan koude in de bodem. Met name in de woningbouw is hier sprake van waardoor er een onbalans in de bodem ontstaat. Om dit te compenseren kan dan een regeneratiesysteem worden aangelegd, waarmee extra warmte wordt geladen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er meer koude dan warmte geleverd moet worden. In dat geval kan additioneel koude energie gewonnen en opgeslagen worden.

Deze systemen worden ook ingezet bij het opvangen van de piekvraag. Vroeger werd dit veelal ingevuld door piekketels, maar nu men steeds meer naar gasloos gaat worden deze installaties ingezet om de piekvraag in te vullen. Voor een nadere uitleg verwijzen wij naar dit artikel.

Voor het regenereren (in balans brengen) kan er gebruik gemaakt worden van de verschillende regeneratiesystemen. Naarmate de techniek vordert komen er nieuwe innovaties die het mogelijk maken een balans in de bodem te creëren en/of All electric te gaan. Voor u hebben we even drie soorten regeneratiesystemen op een rij gezet:

  • Zonnecollectoren
  • Droge koeler
  • Oppervlaktewater

De keuze voor een regeneratiesysteem is afhankelijk van het soort onbalans en de projectmatige mogelijkheden. Hieronder zijn de verschillende mogelijkheden verder toegelicht.

Zonnecollectoren

Bij dit regeneratiesysteem wordt een netwerk van slangen aangebracht onder de dakbedekking.  Door een water/antivriesmengsel door de slangen te pompen, kan warmte of koude van het dak afgevangen worden. Doordat de instraling van de zon een grote invloed heeft op de opwarming van het dak, is energiedak bijzonder geschikt om warmte af te vangen. Hiermee kan de warme bron vervolgens weer geregenereerd (opgeladen) worden, zodat er de daaropvolgende winter weer voldoende warmte beschikbaar is.

In combinatie met warmte- en koudeopslag worden zonnecollectoren vaak toegepast bij gestapelde woningbouw of kleine utiliteit, zoals appartementen, verzorgingstehuizen of scholen.

Droge koeler

Een droge koeler bestaat uit een grote radiator, waar buitenlucht over geleid wordt met behulp van ventilatoren. Met het water/antivriesmengsel dat door de droge koeler stroomt, kan warmte of koude aan de buitenlucht onttrokken worden. Met dit systeem kan in de zomer extra warmte en in de winter extra koude worden geladen in de bodem.

Droge koelers zijn het meest geschikt voor het inwinnen van extra koude in de winter. Deze worden daarom ook vaak toegepast bij utiliteitprojecten, vooral bij kantoren met een grote behoefte aan koeling in de zomer. Opslag in de bodem levert dan grote voordelen op.

Oppervlaktewater

Bij oppervlaktewaterregeneratie wordt voor het inwinnen van warmte of koude gebruik gemaakt van water uit bijvoorbeeld kanalen, rivieren, meren of vijvers. Grote, stromende wateren bieden een zeer constante temperatuur waardoor gedurende een lange periode warmte of koude onttrokken kan worden. Bij kleinere, stilstaande wateren heeft de instraling van de zon juist weer een grote invloed, waardoor deze wateren vooral goed warmte kunnen leveren.

Oppervlaktewaterregeneratie is zeer geschikt voor het regenereren van grote hoeveelheden energie. De aanwezigheid van een geschikte waterpartij bij het project is echter wel een vereiste.