WET- & REGELGEVING

Voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem gelden wetten en regels. Deze hebben betrekking op de omgeving waarbij rekening gehouden moet worden met de waarden per gebied, maar ook op de effecten die het bodemenergiesysteem uitoefent op zijn omgeving.

Wat wet- en regelgeving betreft heeft VHGM een dubbele rol. Wij werken namelijk voor zowel opdrachtgevers als overheidsinstanties.

Opdrachtgevers ontzorgen wij door de plannen van de opdrachtgever te behartigen en hiervoor toestemming te verkrijgen bij de desbetreffende instanties. Onze theoretische kennis en ervaring combineren wij met een pragmatische insteek om de klant optimaal te kunnen ondersteunen. Door alle regulering neemt het aanvragen van een vergunning veel tijd in beslag. Samen met de klant kijken we naar wat mogelijk is om de planning te halen.

Overheidsinstanties zoals gemeenten, omgevingsdiensten en provincies ondersteunen wij in het uitoefenen van hun beleid met betrekking tot bodemenergie. Samen met deze instanties stellen wij bodemenergieplannen op, worden vergunningen door ons beoordeeld en geven we ondersteuning op het gebied van interferentie.

Voor een bodemenergiesysteem kunnen verschillende wet- en regelgevingen van toepassing zijn. De meest voorkomende wet- en regelgevingen zijn voor u op een rijtje gezet:

1.     Waterwet: regels voor beheer van oppervlakte- en grondwater.

2.     Keur (Grondwaterverordening Waterschap of Provincie): verordening met specifieke regels voor o.a. bemalingen.

3.     Blbi (Besluit lozen buiten inrichtingen): algemene regels voor kwalitatieve eisen van lozingen niet vanuit een inrichting.

4.     Barim (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) ofwel Activiteitenbesluit: algemene regels voor kwalitatieve eisen lozingen vanuit

een inrichting.

5.     Wbb (Wet bodembescherming): regelgeving die van toepassing is indien grondwaterverontreinigingen worden beïnvloed.

6.     M.e.r. (Milieueffectrapportage): Onderzoek naar effecten op het milieu.