Loading...
Wet- en regelgeving 2017-02-28T19:08:08+00:00

WET- & REGELGEVING

Voor een bodemenergiesysteem kunnen verschillende wet- en regelgevingen van toepassing zijn. De meest voorkomende wet- en regelgevingen zijn voor u op een rijtje gezet:

1.     Waterwet: regels voor beheer van oppervlakte- en grondwater.

2.     Keur (Grondwaterverordening Waterschap of Provincie): verordening met specifieke regels voor o.a. bemalingen.

3.     Blbi (Besluit lozen buiten inrichtingen): algemene regels voor kwalitatieve eisen van lozingen niet vanuit een inrichting.

4.     Barim (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) ofwel Activiteitenbesluit: algemene regels voor kwalitatieve eisen lozingen vanuit

een inrichting.

5.     Wbb (Wet bodembescherming): regelgeving die van toepassing is indien grondwaterverontreinigingen worden beïnvloed.

6.     M.e.r. (Milieueffectrapportage): Onderzoek naar effecten op het milieu.