Nationale Omgevingswet:

De Nationale Omgevingswet moet vanaf 2021 in werking treden. Als overkoepelend geheel is een rijksvisie op de leefomgeving opgesteld: De Nationale Omgevingsvisie.

 

Nationale Omgevingsvisie

Doel: Eenvoudigere regels en langetermijnvisie op de toekomst naar een duurzame leefomgeving in Nederland.

Prioriteiten:

 • Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland
 • Ruimte voor de klimaatverandering en energietransitie
 • Sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s met voldoende ruimte om te wonen, werken en bewegen
 • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

 

Omgevingsvisie provincie en gemeente:

Vervolgens zijn de provincie en gemeenten aan zet om provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies op te stellen.

Doel: strategische keuzes beschrijven voor de gehele ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

De omgevingsvisie bevat een langetermijnvisie op maatschappelijke onderwerpen waar een gemeente aan wil werken, zoals ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

De omgevingsvisie kan vervolgens verder uitgewerkt worden in Omgevingsprogramma’s. In deze programma’s wordt de uitvoering van het gemeentelijk beleid beschreven.

 

Omgevingsplan

Voor de invulling van de omgevingsvisie moet vervolgens een Omgevingsplan opgesteld worden. De uitgangspunten voor dit Omgevingsplan zijn in de Omgevingswet beschreven.

In het Omgevingsplan zijn dus alle regels voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. Per gemeente moet er 1 Omgevingsplan worden opgesteld.

Via de volgende website kan meer informatie gevonden worden over het opstellen van een Omgevingsplan.

 

Veranderingen 

 • 1 Omgevingsplan vervangt de geldende bestemmingsplannen
 • Het Omgevingsplan heeft een brede reikwijdte
 • Veel gemeentelijke verordeningen naar het Omgevingsplan
 • Geen rijksregels meer voor bepaalde activiteiten
 • Geen regels over uitvoerbaarheid
 • Plicht om te actualiseren vervalt
 • Geen regels over overgangsrecht

 

Planning

 • Tot 2021: gemeente kan oefenen met het opstellen van een Omgevingsplan.
 • Vanaf 2021: Omgevingswet treedt in werking.
 • Tot 2029: Overgangsfase waarin de gemeente nieuwe regels in het Omgevingsplan moet opnemen ter vervanging van oude ruimtelijke plannen en verordeningen.